Ceramic Thanh Hóa

163 Quang Trung, Tp Thanh Hóa
0904887787